You are currently viewing סלילת כבישים

סלילת כבישים

בישראל ישנם כ-20,000 ק"מ של כבישים – ובאופן טבעי לנוכח קצב הגידול של האוכלוסייה, התפשטותה והרצון לחבר באופן מיטבי בין מרכז לפריפריה, נסללים כל העת כבישים חדשים וכן מורחבות דרכים קיימות. סלילת כבישים היא כמובן פרויקט מורכב מאוד, שמחייב תשומת לב לפרטים רבים, ציוד מתקדם וניסיון משמעותי של אנשי המקצוע.

יש לנו ניסיון רב בסלילת כבישים בישראל

חברת א.מ.צ. שמש (1990) בע"מ הינה חברת קבלן מוכר לביצוע סלילת כבישים בכל רחבי המדינה. החברה סללה וסוללת כבישים חדשים וכמו כן מבצעת הרחבה של כבישים קיימים, בעיקר עבור המדינה, באמצעות חברת נתיבי ישראל, וכן גם עבור רשויות מקומיות באמצעות החברה הממשלתית למשק וכלכלה (משכ"ל) שא.מ.צ. שמש הינה זכיין שלה.

החברה ביצעה עבודות מורכבות בכבישים רבים כמו הרחבת כביש 70 בקטע שבין כביש 2 לכביש 4; הגבהה והרחבה של כביש 90 לאורך ים המלח; כביש  562 (ליד קדימה) שינוי תוואי וסלילת תוואי חדש. החברה ביצעה פרויקט זה תוך חציה של מטמנת זבל ישנה, דבר שהיה כרוך בטיפול מיוחד בפינוי חלק מהפסולת על כל המשתמע מכך וניפוי ושימוש בחומר קיים לפרויקט. 

ברשותנו כל הציוד המתקדם לסלילת אספלט

לחברה יש את כל הציוד הנדרש לביצוע עבודות פריצת דרכים וסלילת אספלט כגון: באגרים גדולים, שופלים כבדים, מחפרונים, מגרסות ונפות, צי משאיות גדול מאוד ומובילי ציוד כבד, מפזרות אספלט ומכבשי הידוק מכל הסוגים.

לחברה צוות מהנדסים ואנשי מקצוע בתחום סלילת הכבישים אשר מסוגלים לבצע כל עבודה שהחברה לוקחת על עצמה.

עבודות עפר במסגרת סלילת כבישים

סלילת כבישים בישראל מחייבת קודם כל עבודות עפר שונות, על-מנת להכין את השטח, ועוד קודם לכן יתבצע מיפוי מדויק של פני הקרקע, מה שמתחתיה והאדמה עצמה. המיפוי נועד להבטיח שלא תתרחש פגיעה בתשתיות חיוניות, ולאחר מכן ניתן להכניס לאתר העבודות את הכלים הכבדים.

עבודות העפר כוללות את שיטוח האזור ואת הידוק הקרקע – באמצעות הבולדוזרים והשופלים, וכן המפלסות. עוד פעולות חשובות בשלב זה, עוד לפני שהאספלט משונע לאתר, הן אלה שנועדו לאפשר ניקוז איכותי וכן חפירה של תעלות שבהן יונחו תמרורים, עמודי חשמל וכו'. במרבית המקרים הכלי האידיאלי לכך הוא המחפרון (או בשמו המוכר יותר, שופל).

מי אחראי על סלילת כבישים בישראל?

החברה הלאומית לתשתיות תחבורה, נתיבי ישראל, היא האחראית על סלילתם של כבישים בין עירוניים. סלילת כבישים בתוך הערים הינה באחריות הרשויות המקומיות. בכל מקרה חשוב לבצע את המלאכה המורכבת והרגישה מטבעה בעזרת אנשי מקצוע מיומנים ובעלי ניסיון עשיר.

לייעוץ מקצועי מוזמנים ליצור איתנו קשר ולקבל את כל המידע הנחוץ לכם: